Home

Intermedialitás fogalma

Intermedialitás és jelentéskioltás mint idegentapasztalat

intermedialitás-fogalmunk az archaikus szinkretizmushoz kapcsolódik olyan értelemben, hogy létmódjából következően nem csupán a szöveg médiuma dominál, mint a másodla­ gos szinkretizmusban. Abban viszont ez utóbbihoz hasonlít, hogy az egymásrahatásba Az Intermédia Magyar Képzőművészeti Egyetemen 1993-ban létrejött művészeti szak. Médiaművész diplomát nyújt. Az Intermedia feladata a művészképzés kiterjesztése olyan műformák és művészeti technikák felé, melyek a 20. századi képzőművészetben jelentek meg először (fotó-kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, installációs-, environment és.

Mi az intermédia? Beszél

 1. Intermedialitás, irónia, szinesztézia. A 19. században föllépő új keletű vonzódás a szinesztéziákhoz, de az összalkotás fogalma is, már erre az elválasztásra reagálnak, és ezt próbálják leküzdeni, illetve uralmuk alá vonni (Boehm 1998, 22). A század második felében a költészet önmeghatározása a.
 2. Intermedialitás és teatralitás Hajdu Szabolcs Ernelláék Farkaséknál című filmjében. Korunk, 2019. Katalin Sándor. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 5 Full PDFs related to this paper. READ PAPER. Nem egészen privát. Intermedialitás és teatralitás Hajdu Szabolcs Ernelláék.
 3. Az intermedialitás (a továbbiakban médiumköziségként is említjük) és a kapcsolódó fogalmak, illetve az ezeket megképző diszkurzusok elméleti reflexióinak átfogóbb körüljárása azért lehet fontos, mer
 4. t információszállító csatornák egymásra- és egymásba fonódását tartja.

Analóg/digitális. Referencialitás és intermedialitás ..

Viszontképek a filmben - Filmtett - Erdélyi Filmes Portá

leírás, narráció, intermedialitás, ikonikus irodalom, prozopopoeikus monológ, metapoétika -, az ekphraszisz mint retorikai figura konszenzusos elfogadásával lehet felszámolni. Az ekphraszisz figurativitását egyfelől a retorika hosszú életű - a hetvene 4.4. A keretezés fogalma és megjelenési formái a rendező munkáiban 69 4.4.1. A keretezés fogalmának értelmezése Deleuze-nél 69 4.4.2. Derrida keretfogalma - a parergon 70 Az intermedialitás kiteljesedése a képszendvics révén: nagyjátékfilmek 1991 után 137 7.1 Gondolatmenete így mozdul a liveness auslanderi fogalma felé (ez életteliséget, elevenséget jelent, de beletartozik az élő technológia, intermedialitás, JAK-füzetek/prae.hu, Budapest, 2016, 255 oldal, fűzött, 3000 Ft. Ezekből következő további feladat lehet letapogatni a keretezés fogalmának módosulását ebben a. A másik fontos fogalom a médium, amely több terminusban is jelen van (monomédium, multimedialitás, intermedialitás), de az új Laokoón eljárásban is visszatér, vagyis az irodalom és film mediális összehasonlítására is kitér a szerző

Intermédia - Wikipédi

Az esztétika fogalma és a diszciplína létrejötte a modernitásban 3. Kant esztétikája 5. Hegel esztétikája 6. A művészet vége hegeli gondolat újbóli felbukkanása Danto művészetfilozófiájában Intermedialitás a modern művészetben 12. A filmelemzés útjai I. 13. A filmelemzés útjai II. 14. Év végi számon kérő ZH. - Az anyanyelv- és az irodalompedagógia fogalma, szemléletmódjai, alternatív formái. - A magyarórák felépítése, hospitálás, mikrotanítás és óraelemzés. Információs és kommunikációs technikák a magyarórán. - Az anyanyelvi és irodalmi műveltségi terület a Nemzeti alaptantervben, valamint a kerettantervekben A film, magyarul mozgókép, képekből álló sorozat, amely a vásznon olyan gyorsan változik, hogy azt az illúziót kelti, mintha mozogna. A filmet egyszerre tekintjük művészetnek és iparágnak. Lehet készíteni úgy, hogy valódi jeleneteket filmezünk le egy kamerával, úgy, hogy rajzokat fotózunk le, így tradicionális rajzfilmeket készítve, úgy, hogy CGI-t, vagyis a. A Mediawave idei két magyar kisjátékfilmes blokkja közül az elsőben kaptak helyet a bizarr bűnügyeket, képtelen magyar helyzeteket bemutató rövidfilmek, amelyek épp csak egy kicsit rugaszkodnak el a valóságtól. Vagy talán még annyira sem. A szituációkat néha akasztófahumor kíséri, máskor viszont döbbent csönd. Sightseeing Több külföldi filmet is vetítettek az idei.

A magyar irodalom történetei II

fogalma összekapcsolja a vizuális, a verbális, az időbeli művészeteket, a különböző tudomány területeket, de az emberi alkotófolyamatok, cselekvések egyfajta intermedialitás figyelhető meg, amelynek szintetizáló eszköze az a számítógép, mely digitális perifériáival már Az intermedialitás és az önreflexió poétikája a filmen. Pro-Print, Csíkszereda, 2003. 48. Pethő: i. m. 47. Nyilvánvalóan - amiképpen Pethő is utal rá - a filmtörténet különböző korszakaiban és a mozgóképi alkotások különböző műfajait, stílusait nézve igen eltérő az intermedialitás szerepe és érzékelhetősége között.2 A másik idegenkoncepció a fenomenológia idegenség fogalma, ennek forrása a kiismerhetetlenség, az el őreláthatatlanság, következménye az intermedialitás. Az interaktív hálózati játékok hatására létrejön a . a manapság egyre inkább előtérbe kerülő medialitás-intermedialitás kérdését. 2. a nézőszubjektum megalkotottságát, mely a filmelmélet régi-új, de mindezidáig meghatározó kérdése és A szerzőpáros által bevezetett reflexivitás-fogalom - Barthes harmadik, tompa értelméhez hasonlóan - elsősorban nem a nyugati.

Az Irodalom 9. című kísérleti tankönyv irodalomszemléletének vizsgálata. Az iskolai irodalmi kánon kérdését évek óta heves viták kísérik mind a közéletben, mind a szülők, tanárok, tanulók körében. Egyre többen úgy gondolják, az idők változásával újra kell írni a kötelező olvasmányok listáját. A tanárok, a. Debreczeni Attila, Az aesthetica fogalma és a Magyar Museum programja = Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás, szerk. Horkay Hörcher Ferenc, Szilágyi Márton, Ráció, Bp., 2011, 193-211

A fenti megfigyeléssel jól jellemezhetőek az 1850-es évek magyar irodalmának legjelentősebb művei is, hiszen ebben az időben jelenik meg az olvasásmódot moduláló, a parabolikus-politikai allegóriai olvasatra késztető alkotások sora, melyek későbbi korszakokban is meghatározták a művek értelmezési hátterét Verbális és vizuális intermedialitás: törés, fordítás vagy párbeszéd? 3. Adaptáció: film és irodalom viszona . A kalligram korábbi példája verbalitás és vizualitás olyan viszonyát vitte színre, melyben a két médium eltérő volta, idegensége került előtérbe; Foucault arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a viszony a nyugati kultúra történetében legtöbbször a. az intermedialitás, médiumköziség sajátos jelentésképző konfigurációiról van szó, hanem az Mondhatni a színházzal szorosan összefügg az összművészet fogalma, a fentebb említett wagneri Gesamtkunstwerk, ugyanis a színházművészet több önálló művészeti ág formanyelvét é P/IR/ÖH-5 Az összehasonlító irodalomtudomány fogalma, meghatározása, intézményei, folyóiratai és története 7 kredit, gyakorlati jegy, kötelező, nem ismételhető intermedialitás. Abszolút és programzene. Szövegek megzenésítése: dal és opera

(PDF) Nem egészen privát

 1. Intermedialitás az irodalomtanításban. A tanórán kívüli oktatási formák lehetőségei. Színházi nevelés, színház és dráma a középiskolai oktatásban. A világirodalom fogalma a közoktatásban. Modern és kortárs világirodalmi szerzők tanítása. Pál József
 2. Irene Rübberdt: A szöveg félrelépései. Prae. 2000/3-4. A szöveg félrelépései. A versek multi- és intermedialitásáról. 1. Töprengések. A multi- és intermedialitás kutatása manapság divatos és korszerű, tekintettel a média birodalmában bekövetkezett elsöprő erejű fejlődésre, ahol egyre újabb területeket tárnak.
 3. , Th. W. Adorno és Jacques Rancière műveinek részletei 14. Összefoglaló áttekintés A teljesítés feltételei
 4. A képversek hermeneutikája: intermedialitás, esztétikum, konvencionális értés, nyelv és kép dialógusa, experimentalizmus. Történet: barokk, történeti avantgard, neoavantgard. 2001-10-01: A szerelem elbeszélésének változatai Krúdy epikájába Flóra fogalma. Photoshop CS6. 1 éves baba hányszor eszik. Történetek.
 5. den egyes nagyjátékfilmjéről külön-külön szerzőnek egy-egy tanulmányát tartalmazza ez a szöveggyűjtemény - nem teljesen valósult meg a filmes könyvekre szakosodott kiadó vaskos könyvében. Szerencsére. Nemcsak azért, mert Godard-nál a játék- és dokumentumfilmek elhatárolása vagy a bő öt évtizeden.
 6. IR-GE 21X Intertextualitás és intermedialitás: Elméleti megközelítések Orosz Magdolna (A kurzus alapvetően német nyelven folyik, ugyanakkor lehetőséget nyújt a bekapcsolódásra angol, francia, magyar nyelvű szakirodalmat olvasók/értők számára is.) a társadalmi mobilitás fogalma és fajtái; szegénység és.

Foucault és a szerzőiség az „inter-ek korába

 1. Pethő Ágnes (szerk.): Képátvitelek. Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002 [Image Transfers. Studies in Intermediality
 2. jelenléte (intermedialitás) esetén, illetve egyik jelrendszerből a másikba történő áttétel (remediáció) esetén magyar/francia/angol nyelvterületen. A képi fordulat utáni nem-nyelvi jellegű remediációk megjelenési formái. - Protestáns hagyományok a német nyelvű irodalmakban (18-20. század) (Dr. habil
 3. degyike más és más szempontot, tulajdonságot kiemelve igyekszik beazonosítani a vonatkozó művek, műfajok és kulturális gyakorlatok körét, miközben ugyanazon fogalomna
 4. Az intertextualitás és intermedialitás beemelése pedig a fejezeteket záró kitekintő részekben valósult meg. Itt a tárgyalt irodalmi korszakhoz tematikusan kapcsoló, elsősorban kortárs szerzőket, műveket, irodalmi szövegeket vagy filmrészleteket tárgyalnak meg. A konkrét szövegelemzést szolgáló feladatok szorosan a. 4

Fogalom gyűjtemény Művészettörténet - 12

Szakdolgozatát az adaptáció, az intermedialitás és a remediáció témakörében írja; film és határterületei kapcsolódási pontjai, azok egymásra gyakorolt esztétikai hatása foglalkoztatja, valamint a tér mint interdiszciplináris fogalom megjelenése a vizuális kultúrában Oscar 2015: Los Angeles megőrjít - Thomas Pynchon: Beépített hiba. 2015. február 16. A kortárs amerikai irodalom élő legendájának regénye a hippikorszak alkonyáról. A Beépített hiba szokás szerint behúz a csőbe, a többi Pynchon-műnél mégis könnyedebb és optimistább olvasmány - nem csoda, hogy Paul Thomas Andersont. Történetiség a jelen kontextusaiban, a mese és a young adult fogalma, a tabuk és gender-kérdések, illetve látvány, képiség, vizualitás - ezeket a problémaköröket tematizálja a könyv négy fejezete. hogy az intertextualitás helyett az intermedialitás érhető tetten

A régi orosz festészet fogalma a művészetszeretők számára elválaszthatatlanul összeforrott Andrej Rubljov nevével. Akár albumok, könyvek reprodukciói között, akár a moszkvai Tretyakov Képtár termeiben gyönyörködünk műveiben, szépségük lenyűgöz, de bizony nehezen tudunk válaszolni arra a kérdésre, miért is olyan vonzóan Irodalomelmélet és filmtudomány kapcsolódási pontjai, intermedialitás-elméletek, adaptáció, novellizáció. Publikációk és önéletrajz. Publikációs lista a Magyar Tudományos Művek Tárában. A tudom-is-én-micsoda fogalma. (Források és tanulmányok), szerk. Bartha-Kovács Katalin és Szécsényi Endre, Budapest, L. Kérchy Anna: A nő nyelvet ölt. Feminista narratológiai, esztétikai, testelméleti tanulmányok Kérchy Anna legújabb, magyar nyelvű kötete a szegedi Ikonológia és Műértelmezés című sorozat 14. részeként jelent meg 2018-ban a JATEPress gondozásában, s az igen színvonalas és sokszínű sorozat korábbi darabjait áttekintve szembeötlő, hogy A nő nyelvet ölt az első. Bemutatkozás. A doktori iskola alapvető célja, hogy a részét alkotó diszciplínák - az irodalom- és kultúratudományok, a nyelvtudományok, a pszichológia, a szociológia - egymással fedésben lévő, egymással érintkező területein újszerű inter- és multidiszciplináris megközelítésekre nyíljon lehetőség, miközben a.

Az olvasás a képregény esetében összetettebb fogalom, mint egy egyszerű szöveg esetén. Mivel a képeknek is fontos szerep jut a képregény narratívájában, így például a képek közti narratív kapcsolatok megállapítása is olvasásnak tekinthető. Intermedialitás amennyiben a képregény itt említett köztes helyzetét. rövidebb műalkotás (pl. irodalmi szöveg, film stb.), illetve egyéb - a fogalom legtágabb értelmében vett - szöveg elemzése. A szakdolgozat elkészítésével a hallgató bizonyságot tesz arról, hogy képes kreatív módon alkalmazni a tanulmányai során elsajátított ismereteket.

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Csobó Péter

A fogalom megszületése A film noir identitásának meghatározása egyike a filmtörténet és ­elméletírás legmakacsabbul kiújuló és leginkább zavarba ejtő kérdéseinek. Míg a teoretikusok szemszögéből nézve besorolásának nehézségei intermedialitás Egy a valóság, ezer a ruhája - film a kauzalitás felbomlása. Hász-Fehér Katalin . A mediális fordulat az irodalomtörténetben . Marschall McLuhan 1962-es könyve óta, melyben a nyomtatott kultúra, a Gutenberg-Galaxis eltűnéséről és az elektronikus kultúrának az emberi társadalom egészét behálózó elterjedéséről beszél, a medialitás problematikája a humán-, s különösen a kultúratudományok minden területén kiszorította.

Magyar irodalom > Története

KÖNYVSZEMLE 93 zultak. Az irodalomértelmezés ha-gyományos szempontjait, vagyis a mű keletkezési körülményeinek, a szöveg megalkotottságának, befo Holt lelkek házasságban. Az Oscar-díjra jelölt Szeretet nélkül kegyetlen film: Andrej Zvjagincev ezúttal sem kínál kiutat a reménytelenségből, a lélektelenség pedig legalább olyan pusztító erejűnek mutatkozik, mint a fizikai nyomor. Andrej Zvjagincev a kortárs Oroszország egyik legkíméletlenebb kritikusa. A 2014-es.

5 B ENYOVSZKY K RISZTIÁN Ókori Poirot-k, középkori Holmes-ok A történelmi krimi mûfajáról 2003-ban látott napvilágot Milena Bartlová szerkesztésében Pop history címmel egy cseh történészek tanulmányaiból álló kötet1, mely a történelmi reprezentáció és a populáris kultúra kapcsolatát helyezte a vizsgálódás középpontjába Az életben az a legfontosabb, hogy ne verd le a csempét a fürdőszoba faláról. - Királyok vagyunk, nem embere KAPOCS - Közgyűjtemények új szerepben. Published on Oct 15, 2020. Valami, ami megnyit és összekapcsol sok mindent, pandémián innen és túl... Petőfi Irodalmi Múzeum A magyar újságíró múltja és jelene : tudományos konferencia az Eszterházy Károly Főiskola Médiatudományi Tanszékének rendezésében : 2005. május 6-7 Az intermedialitás (médiumköziség) és kapcsolódó fogalmai. 2005-12-01: Az analízis hérosza: Találkozás Robert Musillal: 2005-11-01: A nyelv zenéje: fölösleg és hiány A tragédia születésé-ben (Nietzsche). Paul de Man és a dekonstrukciós értelmezések. 2005-11-01: Idegen nyelvű regényirodalmak az 1970-es évek utáni..

Aniko Oroszlan University of Pecs - Academia

Intermedialitás, irónia, szinesztézia A 19. században föllépő új keletű vonzódás a szinesztéziákhoz, de az összalkotás fogalma is, már erre az elválasztásra reagálnak, és ezt próbálják leküzdeni, illetve uralmuk alá vonni. (Boehm 1998, 22) A század második felében a költészet önmeghatározása a. intermedialitás-elméletébôl, illetve Mihail Bahtyin karneválértelmezésébôl. A kar-nevál-fesztivál analógia nem teljesen problémamentes bár, mégis jól megvilágítja egyik a másikat. A fesztivál jelenségének kortárs elterjedtsége vitathatatlan, szint A web 2.0 - a fogalom 2006-os bevezetése óta Netfolklór - intermedialitás és terjedés. Replika 1-2: 171-185. B A l o g h A n d r e A 2012. K azuárok és hardcore-ok. Az adaptáció fogalma azon alapul, hogy az irodalmi és filmes formai elemek a médiumok anyagiságából és természetéből adódó különbségei ellenére ugyan- Az intermedialitás és az önreflexió poétikája a filmben, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2003, p. 101

Seregi Tamás - Esztétika Tanszé

szettörténeti, részben irodalomelméleti értelmezések életre hívta fogalma szintén rámutat a különféle médiumok keresztmetszeteiről, átfedéseiről való Ez a szövegbe ágyazott intermedialitás megfigyelhető a 20. századi magyar epika egy emblematikus művében, ottli Jelen tanulmány a magyar színház közelmúltjában sajátosan fontos szerepet betöltő Mozgó Ház Társulás előadásai kapcsán vizsgálja a különféle idő-modellek és tapasztalatok megjelenését az intermedialitás színpadán. Ezen belül különösen érdekes, hogy a változatos technológiai médiumok és a színházi testek összjátékai miképpen hívják fel a figyelmet. könyvtest és intermedialitás (Gaborják Ádám: a személyes tér fogalma szorosan kapcsolódik ahhoz, amit az énről vagy önmagaságról, a közvetítés, a kommunikáció lehetőségeiről gondolunk. Kállai János pszichológusnál olvasom a következő idézetet: Korábban azt mondták, a tér az, ami két, egymáshoz közel.

2.2. A színház mint észlelési gyakorlat: immediáció és ..

Médiumok térközein-- intermedialitás, interdiszciplinaritás: az irodalom és a társművészetek, társ-tudományok együttműködése Az irodalom határterületei. A tanórai szemléltetés kérdésköre: festmények és épületek olvasása, zenehallgatás, filmek a magyarórán. Szakirodalom Merleau-Ponty szerint az egész testünkkel érzékelünk, a digitális intermédia-korszakban pedig ez fokozottan igaz a moziban is. Mégis meglepő volt látni, hogy idén a környéken elérhető - és tematikusan általában szivárványszínű - összes fontosabb nemzetközi filmes konferencia, mindenféle előzetes egyeztetés nélkül, valamilyen módon az érzékelést, befogadást. 502 William John Thomas MITCHELL fogalma. 503 Erika Fischer-Lichte fogalma. 504 Immanuel Kant fogalma. 505 Raymond Williams és Stuart Hall fogalma. 506 FABÓ Kinga: Nyelvi fordulat az irodalomban. Magyar Nyelv, 1980. 196. 507 Ezalatt a nyelvi fordulat mint fogalom létrejötte utáni időszakot értem, amelyben többek között Parti Nagy is. tív megközelítés, az intermedialitás és heterogenitás, a nézőség és nemiség, a testi fordulat, a kiterjesztett mozi, a materializmus vagy a személyes regiszter kérdéseinek járt.3 Az avantgárd fogalma, amivel sokan évtizedeken keresztül szinte meggondolatlanul dobálóztunk, mostan-Michael O'Pra

Mozgásban vagy szövegben rögzítve? - Filmtett - Erdélyi

Az irodalom és kultúratudományi szakirány a medialitás és intermedialitás, az interkulturalitás, a kultúraközvetítés és az összehasonlító irodalomtudomány kérdéseit helyezi a középpontba. A kollokáció-fogalom a szemantikai, strukturális és korpusznyelvészeti kollokáció-fogalmakat ötvözte, ezért mind a szabad. 5 Ezért tűnik hasznosíthatónak Tzvetan Todorov közismert elmélete, amely szerint a fantasztikum az elbizonytalanítás metaforájaként értendő. Bár a Bevezetés a fantasztikus irodalomba egyes - vitatható - tételei akár külön értekezések témáját is alkothatnák, a disszertáció csupá Filozófiatörténet röviden. Bevezetés A filozófia és a filozófiatörténet fogalma 1) A filozófia neve: a filozófia a görög philia (szeretet, törekvés) és a szophia (bölcsesség) szavak összetétele alapján a bölcsesség szeretete